Tunepugettia

Rod, NG, Komai, Sato, 2017

Typový druh Pugettia sagamiensis Gordon, 1930