Ovalipidae

Family, Spiridonov, Neretina & Schepetov, 2014