Atergatopsis signatus

Author: Adams & White, 1849
Family: Xanthidae
WoRMS: URL