Xenograpsus novaeinsularis

Author: Takeda & Kurata, 1977
Family: Xenograpsidae
WoRMS: URL