Pinnixa lata

Author: Komatsu & Takeda, 2009
Family: Pinnotheridae
WoRMS: URL