Dromidiopsis indica

Author: Gray, 1831
Family: Dromiidae
Synonyms: Dromia cranioides
Dromia gibbosa
Dromia indica
Dromia orientalis
Lauridromia indica
Dromidiopsis cranoides
Photography: Ondřej Radosta
Scientific data: Bantayan island, Philippines 10.10.2017
WoRMS: URL
Photography: Ondřej Radosta
Locality: Bantayan island, Philippines 05.03. 2011
Size: CW 58 CL 51 (mm)