Tenuilapotamon

Rod, Dai, Song, Li, Chen, Wang & Hu, 1984