Atergatopsis immigrans

Autor: Edmondson, 1962
Čeleď: Xanthidae
Synonyma: Neoliomera immigrans
WoRMS: URL